فان 20


تعبیر خواب تب - تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب – تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب کردن چیست؟ خواب دیدن اینکه تب دارید ، بیانگر احساس خشم یا نفرت شماست که به حالت تهدید آمیز درآمده و به سطح خودآگاه شما رسیده است. شما نیاز دارید که راهی ایمن برای ابراز این احساسات بیایید. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب فان ۲۰ همراه باشید.

اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

تب در خواب، بر پرداخت بدهی دلالت دارد. از آنجا که تب، گناهان آدم را میزداید، ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز، دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب تب - تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب – تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

بستگان شما تب دارند : دوستان به شما خیانت میکنند.

دیدن مریض تب‏دار در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

بچه ها تب دارند : چیزی را که خواستارش بودید ، بدست می آورید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

درباره : سرگرمی و فان