فان 20هواداران تیم های حاضر در جام جهانی با حضور در خیابانهاب مسکو از تیم کشور خود حمایت میکنند

درباره : سرگرمی و فان